به منظور خوشامد گویی به دانشجویان جدید الورود (94_95)رشته ی پرستاری و مامایی با تدبیر مدیران گروه و ریاست دانشکده" تور دوستی "در سطح دانشکده ی پرستاری و مامایی با حضور پرشور دانشجویان برگزار گردید .در این برنامه به منظور آشنایی دانشجویان با بخش های مختلف دانشکده و مسٍئولین آن ،از دانشجویان ترم بالاتر (ترم 7و8)استفاده گردید،این روش دانشجو مدارکه برای اولین بار برگزار گردیداز طرف دانشجویان حرکتی مثبت و زیبا قلمداد گردید.


تاريخ انتشار : 1394/11/10 19:45 | دسته بندی : 1 | بازدید : 1741
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - شماره تماس : 021335522445
کلیه حقوق این پورتال متعلق به دانشگاه سیکلین آبادان می باشد.